Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,
aby sme mohli spracovať vašu žiadosť, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Dream Product s.r.o., zap. v OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 37032/T, so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 096 583 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na splnenie dohodnutého účelu, tak ako je uvedené nižšie.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenie zmluvy a s tým súvisiacich predzmluvných vzťahov. Ďalej ich spracúvame za účelom splnenia si zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva. Ak nám dáte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu na tejto web stránke.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na emailinfo@ibrand.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Dream Product s.r.o, Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda
 • prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránkehttps://ibrand.sk

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka produktov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme v prípade kontroly Daňovému úradu. Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR ich ďalej poskytujeme externej účtovníckej firme.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, a to počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. Ak ste nám dali súhlas na marketingovú komunikáciu, tento je platný na dobu 5 rokov, pokiaľ ho neodvoláte skôr.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Keďže používame cloudové riešenia ako napr. Dropbox či Mailchimp, ktoré majú umiestnené serveri v napr. aj v USA, prenášame vaše osobné údaje aj do týchto tretích krajín. Prenášame ich len do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@dreamproduct.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v rôznych online aplikáciách a cloudových riešeniach ako napr. Google Analytics, Adwords, Mailchimp, Dropbox a iné. Pri ich výbere sme predovšetkým dbali na to, aby bola zabezpečená ochrana vašich osobných údajov.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje spracúvané v cloudových riešeniach sú šifrované. Osoby, ktoré ich spracúvajú sú poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na emailinfo@ibrand.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Dream Product s.r.o, Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda
 • prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránkehttps://ibrand.sk

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.